Vedtægter

Download vedtægter som pdf

VEDTÆGTER FOR MARTE MEO-FORENINGEN I DANMARK

§ 1

Foreningens navn er Marte Meo-Foreningen i Danmark.
Dens hjemsted er den til enhver tid valgte formands adresse.

§ 2

Foreningens formål er at:
- støtte medlemmerne i deres arbejde med Marte Meo metoden ,
- skabe et forum, hvor der kan udveksles erfaringer,
- udbrede kendskabet til Marte Meo metoden,
- arrangere faglige arrangementer,
- udgive et medlemsblad
- vedligeholde foreningens hjemmeside og andre sociale medier
- arrangerere Nordisk Kongres ud fra den turnus, der eksisterer.

§ 3

Stk.1. Enhver, der tilslutter sig foreningens formål, kan blive personligt medlem, ligesom institutioner, organisationer og lignende kan få medlemskab.

Stk.2. Bestyrelsen har ret til at træffe afgørelse om godkendelse af medlemskab.

Bestyrelsen har ret til at ekskludere medlemmer, der har modarbejdet foreningens formål, eller har handlet i strid med foreningens vedtægter.

Bestyrelsen har pligt til at forelægge alle eventuelle afslag på ansøgning om medlemskab og eventuelle eksklusioner på den førstkommende generalforsamling.

Stk. 3. Gyldigt medlemskab forudsætter betalt kontingent i indeværende år. Medlemskab bortfalder ved kontingentrestance på 3 måneder.

§ 4

Foreningens medlemmer og bestyrelsen hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser. Forening tegnes af formand og kasserer.

§ 5

Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen for et år ad gangen. Betalingen foregår ved elektronisk overførsel via EAN nummer eller bankoverførsel til foreningens konto., samt mulighed for betaling via Mobile Pay

Kontingentet opkræves helårligt. Ved indmeldelse efter 15. november gælder betalingen for det efterfølgende kalenderår.

Former for medlemskab:

  • Personligt: Giver medlemmet adgang til at deltage i foreningens arrangementer til nedsat pris.
  • Institution/organisation: Giver adgang for to til at deltage i foreningens arrangementer til nedsat pris.
  • Studerende og pensionister: Studerende: Studerende defineres som studerende til Marte Meo terapeut. Dette kontingent kan købes i max. to på hinanden kalenderår, mens uddannelsen foregår. Pensionister: som har forladt arbejdsmarkedet eller på fuld efterløn: Giver medlemmet adgang til at deltage i foreningens arrangementer til nedsat pris.

Revisorerne reviderer regnskabet hvert år og foretager kasseeftersyn, når det findes ønskeligt. Foreningens regnskab løber fra 1.oktober til 30. september.

Bestyrelsen er ansvarlig for driften af foreningens midler.

§ 6

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst en måneds varsel og afholdes hvert år 1.fredag i november.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, uanset de fremmødtes antal.

Ethvert registreret medlem har stemmeret.

Personlige medlemmer og institutioner/organisationer har hver en stemme.

Dagsorden tilsendes foreningens medlemmer og skal som minimum indeholde følgende punkter:

1) Valg af dirigent

2) Valg af referent

3) Fremlæggelse af bestyrelsens beretning og godkendelse af den

4) Fremlæggelse af foreningens regnskab og godkendelse af det

5) Indkomne forslag fra a)bestyrelsen b) medlemmerne

6) Fastsættelse af næste års kontingent

7) Valg af bestyrelse og suppleanter

8) Valg af revisor og revisorsuppleant

9) Evt.

 

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Der vælges 2 revisorer blandt foreningens medlemmer. Disse vælges på skift for 2 år ad gangen.

Opstillingsberettigede til bestyrelsen er certificerede Marte Meo terapeuter, supervisorer og licensed supervisorer.

Medlem af bestyrelsen forudsætter personligt medlemskab.

Kun medlemmer, der er fremmødt eller har givet skriftligt tilsagn, kan vælges til bestyrelsen.

§7

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling,

- hvis bestyrelsen har sager, der ikke kan udsættes til den ordinære generalforsamling

- hvis et flertal af bestyrelsens medlemmer ønsker det,

- hvis mindst 25 medlemmer af foreningen ønsker det.
En sådan generalforsamling skal afholdes inden en måned fra begæringens modtagelse.

§ 8

Foreningens bestyrelse består af 7 medlemmer.

Bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter vælges af generalforsamlingen ved simpelt stemmeflertal. Valg til bestyrelsen gælder for 2 år. 3 medlemmer afgår i år med ulige tal og 4 medlemmer afgår i år med lige tal.

Suppleanter vælges for et år ad gangen.

Genvalg kan finde sted.

§ 9

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær og fastsætter selv sin dagsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer deltager. Formand eller næstformand skal være den ene. Beslutningerne træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Der udarbejdes dagsorden til møderne og føres referat.

Den til enhver tid gældende bestyrelse beslutter om suppleanterne inddrages i arbejdet uden stemmeret eller udelukkende indkaldes ved fravær.

Der indkaldes til bestyrelsesmøde, så ofte det findes nødvendigt, eller når mindst to bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Ved formandens fravær varetages bestyrelsens pligter og ansvar af næstformanden.

§ 10

Afstemninger ved generalforsamlingerne afgøres skriftligt ved stemmeflertal. Ved afstemning, vælges to stemmetællere blandt generalforsamlingens deltagere. Medlemmer har stemmeret ved personligt fremmøde eller skriftlig fuldmagt.

§ 11

Vedtægtsændringer kan ske på generalforsamlingen, når 2/3 af de fremmødte har godkendt dem.

Forslag til vedtægtsændringer skal senest sendes ud samtidigt med indkaldelse til generalforsamlingen.

§ 12

Foreningen kan kun opløses efter vedtagelse på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 4 og højest 8 ugers mellemrum, når 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for det.

Ved foreningens opløsning, tilfalder dens midler en humanitær forening/institution, som har til formål at hjælpe/støtte børn. Generalforsamlingen afgør ved stemmeflertal, hvilken forening/institution der skal betænkes.

 

Marte Meo-Foreningen i Danmark

Vedtaget på generalforsamling d. 1. november 2019