Litteratur

Marte Meo foreningen vil gerne give relevante informationer omkring litteratur, med relevans indenfor Marte Meo metoden.

Vi prøver derfor at være opdaterede, men har brug for din hjælp, så send os gerne et par ord om egnede bøger, artikler, film, radio – tv udsendelser eller andet som kan have en relevans.

Aarts, Maria

"Marte Meo: basic manual”
2000, Forlag: Aarts Productions
Serie: Marte Meo publications, 1 ISBN: 9075455046

 

Aarts, Maria

”Marte Meo grundbog”
Bogen er oversat af Lone Bakke, Pernille Roug.
Aarts Productions. Udsolgt fra forlaget 

 

Aarts, Maria

“Marte Meo Guide”
Aarts Productions, 1996

 

Aarts, Maria

The Marte Meo Program for Autism
Aarts Productions 2012

 

Aarts, Maria

Eine Einladnung zur Entwicklung
Aarts Production 2014

 

Alzheimersforeningen – bog, digte og dvd. www.demensfrekvens.dk

Bog:”Demens den anden frekvens” – inspiration til pårørende – en ny måde at betragte demens på. For første gang har den demente hovedrollen og er den person, som skal gøre os klogere på os selv.

Digte: ”Set med andre ord” – Hvad nu hvis man lyttede til det den demente sagde, som var det et digt? På Cd ”Set med andre ører” har digtere, musikere og demente skabt et værk, der uden kommentarer handler om at stille ind på en anden frekvens.

 

Andersen, John

”Marte Meo i familiebehandlingen”
John Andersen. - Greve: Greve Familieværksted, 2002. 

 

Bech, Else Maria

”Professionel kærlighed”

Er der plads til følelser i professionelle relationer? Forskning viser med tiltagende styrke, at menneskets udvikling, læring og trivsel har de bedste vilkår i kærlige relationer.

 

Bentzen, Marianne

”Den neuroaffektive billedbog”
Gyldendal 2014

 

Bonderup, Krista  & Mariann Carlsen

”Mor og barn: sådan sikres den skrøbelige familie en god start i Victoriahuset”  
1. udgave, 2001 forlag: Dafolo

Om arbejdet i Victoriahuset i Aalborg med at etablere et forhold mellem mor og barn, så de sammen kan bygge en familie og om det teoretiske grundlag for dette arbejde - ikke mindst Marte Meo-metoden

 

Brodin, Marianne og Hylander, Ingrid

”At blive sig selv”
Pædagogisk Bogklub, 1997

Daniel Sterns teori i børnehavens hverdag

 

Brodin, Marianne og Hylander, Ingrid

”Selvfølelse – at forstå sig selv og andre”
Gyldendals Akademiske bogklubber, 2002

Børn viser tidligt medfølelse med andre og udvikler også en særlig evne til at komme overens efter konflikter – men ikke altid på den måde, voksne forventer. For børn er følelserne i centrum. Det daglige følelsesmæssige samspil med omgivelserne er grundlaget for børns udvikling af selvfølelse, social kompetence og empati.

 

Dinsen, Inge-Lise  & Dan Rasmussen

”Marte Meo i familiecentret Havneallé, Horsens”
Give, Rådgivningscentret for social og psykologisk udvikling, 2000.

 

Furman, Ben

”Børn kan”
HR

 

Hafstad, Reidun & Haldor Øvreeide

”Foreldrefokusert arbeid med barn”
1998 Forlag: Høyskole Forlaget

 

Hagelquist Østergaard, Janne og Skov Køhler, Marianne

"Mentalisering i pædagogik og terapi "
Hans Reitzels Forlag, 2014

Bogen giver en indføring i begrebet Mentalisering med fokus rettet mod udsatte børn og unge. Bogen viser, hvordan mentalisering kan anvendes i både pædagogik og og terapi og præsenterer fire temaer, hvor nogle af de klassiske problemstillinger, man oplever i mødet med børn og unge, bliver beskrevet.

 

Hagelquist Østergaard, Janne 

"Mentalisering i mødet med udsatte børn”
Hans Reitzels Forlag, 2012

Det psykologiske begreb "mentalisering " betyder at have opmærksomhed på mentale tilstande, følelser, behov og tanker hos sig selv og andre.
I denne bog beskriver forfatteren, hvad det betyder for et barns evne til at mentalisere, når det udsættes for traumer og omsorgssvigt "

 

Hagelquist Østergaard, Janne

Mentaliseringsguiden
Hans Reitzels Forlag 2015

En praksisorienteret, visuel og anvendelig bog, som retter sig mod pædagogisk og terapeutisk arbejde, med omsorgssvigtede børn og unge og deres omsorgspersoner.

 

Hart, Susan

"Hjerne, samhørighed, personlighed "
Introduktion til neuroaffektiv udvikling
Hans Reitzels forlag, 2006

Susan Hart skriver om, hvordan medfødte forudsætninger og miljømæssig stimulering påvirker hinanden i et barns udvikling.

 

Hart, Susan

”Inklusion, leg og empati”
Neuroaffektiv udvikling i børnegrupper
Hans Reitzels forlag, 2015

Bogen er skrevet til lærere, pædagoger, psykologer og andre der arbejder med børn og so gerne vil etablere følelsesmæssigt modnende gruppefællesskaber med 4-12 årige børn. Alle bogens kapitler handler om, hvordan gruppeopleveler bidrager til og understøtter børns voksende kapacitet til at indgå i konstruktive og livsbekræftende samspil med andre.

 

Hart, Susan – Bentzen, Marianne – Jørgensen, Gitte – Hagmund-Hansen, Charlotte og Mäkelä, Jukka

"Neuroaffektiv psykoterapi med børn "
Hans Reitzels Forlag, 2011

Neuroaffektiv udviklingspsykologi er en brobygning mellem den nyeste hjerneforskning, tilknytningsteori og udviklingspsykologi. Bogen omsætter teorien til praksis i det psykoterapeutiske arbejde med spædbørn, børn og familier og præsenterer en variation af metoder, som alle har betydning for udvikling åp forskellige niveauer i barnets nervesystem. bogens røde tråd er at beskrive forskellige systematiserede metoder til børne- og familiebehandling ud fra den grundlæggende udviklingspsykologiske forståelse, at det er anerkendelse, som former selvet, og det er gennem andres anerkendelse, at man etablerer en bevidsthed om sig selv

 

Hart, Susan

"Betydningen af samhørighed "
Hans Reitzels Forlag, 2006

Susan Hart sætter i bogen fokus på barnets første års betydningsfuldhed for nervesystemets organisering og dermed også for barnets psykiske udvikling.

 

Hart, Susan og Schwartz Rikke

"Fra interaktion til relation "
Hans Reitzels Forlag 2008

Fra interaktion til relation – tilknytning hos Winnicot, Bowlby, Stern, Schore og Fonagy – Susan Hart og Rikke Schwartz har i bogen fokuseret på disse 5 tænkere og præsenterer hver af deres teorier, men giver også en generel introduktion til tilknytning.

 

Hart, Susan

"Den følsomme hjerne "
Gyldendals Bogklubber, 2009

En let tilgængelig introduktion til, hvordan vores hjerne udvikler sig gennem tilknytning og samhørighedsbånd. Bogen introducerer de dele af hjernen, som er vigtige for vores mulighed for at gå i samspil med hinanden, for personlighedsudvikling og for vores følelsesmæssige liv. Forfatteren beskriver, hvilken støtte eller behandlingsmuligheder der skal til, hvis nervesystemet ikke har haft mulighed for optimal følelsesmæssig udvikling.

 

Hart, Susan

Trilogien: Neuroaffektiv udviklingspsykologi i tre små minibøger omhandlende:
”Makro og mikroregulering”, ”Fra tilknytning til mentalisering”, ”De neuroaffektive kompasser”
Hans Reitzels Forlag

 

Hedenbro, Monica & Ingegerd Wirtberg

"Marte Meo - samspil og udvikling "På dansk ved Ole Thornye, Kbh.: Hans Reitzel, 2002.
Originaltitel: Samspelets kraft

Med litteraturhenvisninger, Om bl.a. Marte Meo-metodens baggrund, opståen og anvendelse i praksis, barnets udvikling i samspil og Daniel Sterns teori om selvudvikling samt beslægtede familiebehandlingsmetoder, der benytter sig af videoteknik.

 

Helgeland, Ingeborg Marie (red.)

"Forebyggende arbeid i skolen: en pedagogisk utfordring: Om barn med sosiale og emosjonelle vansker "
Forlag: Kommuneforlaget, 1998

 

Henriksen, Kirsten

"Metodiske tilgange i socialt arbejde " - en metodebog for socialrådgivere.
Hans Ritzels forlag, 2015

Bogen indfører os i hele det metodiske felt og behandler bl.a. vejledning, sagsbehandling, forebyggelse og omsorgsarbejde. Marte Meo er repræsenteret ved Jytte Birk Sørensen

 

Holten, Sissel

"Trygg klasseledelse - i dialog med eleverne: Erfaringer fra videoveiledning med Marte Meo metoden. "
Forlag: Gyldendals Akademiske Forlag, 2011. Kan bestilles på akademisk@gyldendal.no

 

Killén, Kari

”Barndommen varer i generationer – forebyggelse af omsorgssvigt”
Pædagogisk bogklub, 2002

 

Kitwood, Tom

”En revurdering af demens”
Forlag: Munksgaard

Bogen retter fokus mod patienten, og på hvem vedkommende rent faktisk er. Her er fokus på personlighed, biografi, fysisk helbred og det sociale miljø.

 

Power, Al

”Demensberøvet og bedøvet – hvordan vi forandrer omsorgskulturen”
Forlaget Hovedland, 2015

Bogen giver inspiration og forslag til løsninger, hvor man forsøger at undgå brugen af medicin og i stedet fokuserer på andre faktorer.

 

Rene Kristensen

”Fantastiske forbindelser – relationer i undervisning og læringssamvær”

Med artikel af Maria Aarts

 

Lamer, Kari

"Sociale kompetencer " fra serien "Det ved vi om dagtilbud "

Citat: "Centrale kvaliteter beskrives også ved hjælp af "ja-cirkler, fra Marte Meo-programmet. "

 

Perry D, Bruce og Maia Szalavitz"

”Drengen der voksede op som hund "
Hans Reitzels Forlag, 2011

Denne bog er skrevet ud fra et dybtfølt ønske om at skabe viden og forståelse for de omsorgssvigtede børn samt skabe opmærksomhed om de drastiske skader der kan påvises både i hjernen og i personligheden.

 

Pilotprojekt:  

"Kommunikationstræning baseret på Orionprogrammerne og Marte Meo Metoden " (videotræning), 1995.

 

Rasborg, Lars

”Sunde børns problemer”
Akademisk Forlag, 2009

Bogen handler om, hvordan forældre med passende vejledning selv kan hjælpe deres barn og om, hvordan andre, f.eks. daginstitutionen eller skolen, kan medvirke.

 

Ritchie, Tom

"Resiliens og mestring i et ressourceperspektiv "
Billesøe og Baltzer

Denne bog handler om ressourceorientering som udgangspunkt for pædagogisk praksis. I bogen møder læseren en række metoder og konkrete tilgange, der på forskellig vis tager udgangspunkt i et ressourcesyn som princip og afsæt for praksis. Ud fra forskellige teoretiske tilgange giver bogen en række bud på, hvordan man som pædagog kan arbejde med ressourcer i daginstitutioner. Ressourceorientering handler om, at man under udvikling og gennemførelse af pædagogiske tiltag aktivt leder efter, bygger på og forsøger at udvikle individuelle styrker og styrker i individets omgivelser. Bogen samler og formidler viden og erfaringer fra udvalgte teoriretninger og tilgange på området, og gør denne viden tilgængelig i en overskuelig form. Det er formålet med bogen, at den skal bidrage til praksisudvikling og til konkret problemløsning i hverdagen. Bogen henvender sig til pædagoger, pædagogstuderende, daginstitutionsledere, studerende i efter- og videreuddannelsesforløb og andre, der interesserer sig for pædagogik og konkret pædagogisk praksis.

Forfattere: Trine Ankerstjerne, Anne Vibeke Fleischer, Christian Horst, Carina Brøndum Leed, Alex Madsen, Lene Metner, Margit Mikkelsen, Anne Maj Nielsen, Kaj Struve, Jytte Birk Sørensen, Üzeyir Tireli og Tom Ritchie

 

Roug, Pernille

"Marte Meo i praksis: Bedre samspil ved egen kraft "
Kbh.: Gyldendal Uddannelse, 2002.  video på cd-rom vedlagt, Socialpædagogisk bibliotek

Indhold: Marte Meo-metoden, Etik i forbindelse med videooptagelser, Marte Meo-principperne, Udviklingsstøttende samspil, Videointeraktionsanalyse, Tilbagemeldinger, Hjem er forskellige, Marte Meo i sundhedsplejen, Marte meo i daginstitutionen, Marte Meo til pædagoger, Marte Meo i skolen og til børn med specielle behov, Marte Meo i arbejdet med voksne, Marte Meo i arbejdet med pleje- og adoptivbørn, Marte Meo i arbejdet med demente, Marte Meo i arbejdet med mennesker med varig funktionsnedsættelse, Marte Meo for alle ISCR (861380)

Bogen kommer rundt om praksis, når metoden bruges. Marte Meo viser, hvordan man i samarbejde med en terapeut og ved egen kraft kan få et bedre samspil med ens omgivelser. Om Marte Meo metoden, dens principper for udvikling af samspil og hvordan den bruges som et konkret redskab med beskrivelse af cases blandt såvel børn som voksne. Den medfølgende cd-rom indeholder eksempler på brug af videooptagelser ISBN 87-02-00763-0 (hf.)

 

Rønsholdt, Jørgen, Annette Groor, Finn Godrim, Else Marie Bech

"Relations psykologi i praksis "
Dafolo, 2013

Hvad har vi mennesker brug for, hvis vi skal udvikles og trives? Hvorfor er vores fællesskaber så vigtige? Hvad er det, der betyder noget i livet? Hvilken retning fører hjertet os?. Denne bor giver professionelle, der arbejder med mennesker, en indføring i relations psykologien og en hjælp til at anvende de fire relations psykologiske principper kalder - RARRT: Relationel, anerkendende, Ressourcefokuseret og Reflekteret Teori.

 

Sørensen Birk, Jytte

"Fantastiske forbindelser " - Relationer i undervisning og læringssamvær

En antologi indeholdende en række artikler om relationer i undervisning og læring som fællesnævner. Antologien præsenterer velkendte forskere og forfattere med stor viden om undervisning og læringssamvær. Bla Daniel Stern, Stein Bråten, Jytte B. Sørensen, Jan Tønnesvang, Allan S. Bach, Maria & Josje Aarts, Susan Hart mfl. Alle artikler tager på forskellig vis afsæt i relationers betydning for undervisning og læring.

 

Sørensen Birk, Jytte

"Marte Meo metodens teori og praksis"
Hans Reitzels Forlag, 2003

 

Jytte Birk Sørensen, ekstern redaktion

Indhold: Om at arbejde mestringsorienteret og udviklingsstøttende, en introduktion, Den socioemotionelle udvikling, Marte Meo metodens elementer, mennesker med multiple funktionsnedsættelser og uden talesprog, Mennesker med varige psykiske funktionsnedsættelser med talesprog.

Med litteraturhenvisninger, Indføring i teorierne bag Marte Meo-metoden med en gennemgang af metodens elementer samt eksempler på dens anvendelse, specielt indenfor det social- og specialpædagogiske område.

 

Sørensen Birk, Jytte

"Ser man det: Marte Meo metoden i et udviklingspsykologisk perspektiv "
Dafolo, 1998

Med litteraturhenvisninger, indføring i hvordan udviklingsstøttende kommunikation kan anvendes i alle former for samspil, herunder forebyggende, behandlende og superviserende foranstaltninger.

 

Sørensen Birk, Jytte

"Støt mestring, bryd mønstre "
Dafolo, 2007

Bogen udfordrer og opfordrer til nye tilgange ud fra den seneste udviklingspsykologiske forskning og viden om mønsterbrydning.

 

Sørensen Birk, Jytte

"Dig, mig og Os "
Dafolo, 2013

Observation og analyse af kontakt og relationer. At tænke relationelt, at observere relationelt og at analysere relationelt. I bogens anden del argumenteres for brugen af videooptagelser af samspil med henblik på at få mere objektive informationer om samspilsrummet.

 

Thybo, Peter

”Neuropædagogik, hjerne, liv og læring”
Hans Reitzels Forlag, 2013

Citat fra bogen "der findes en visuel måde at arbejde med anerkendelse på, nemlig Marte Meo metoden"

 

Tordrup, Rikke Yde

Udviklende øjeblikke – udviklingspsykologi i pædagogisk arbejde
Akademisk Forlag, 2015

Udviklende øjeblikke er de øjeblikke der opstår, når to mennesker etablerer en særlig form for mental kontakt. Hvad betyder hverdagens udviklende øjeblikke for et barns udvikling, og hvad skal pædagoger og andre voksne omkring barnet være opmærksomme på, både hos barnet og hos dem selv, for at disse øjeblikke kan opstå?

 

Wennerberg, Tor

"Vi er vores relationer "
Dansk psykologisk forlag, 2011

En bog om tilknytning, traumer og dissociation. Tilknytning handler i sin enkelthed om evnen til at søge omsorg hos andre mennesker. Med denne bog får du et grundigt indblik i, hvordan tilknytning er med til at påvirke personlighedens udvikling.